Multikredyt

Jakie dokumenty, są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego?

Jakie dokumenty, są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego? Jakie dokumenty, są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego?

Z tego artykułu dowiesz się:

  Chcąc ubiegać się o kredyty hipoteczny, musimy przejść długi i żmudny proces gromadzenia dokumentacji. Najlepiej rozpocząć go odpowiednio wcześniej, tak aby w odpowiednim czasie zorganizować komplet wymaganych dokumentów. Należy jednak pamiętać, iż każdy z dokumentów ma swoją ważność i jeżeli jakiś dokument się przeterminuje bank poprosi o dostarczenie zaktualizowanego dokumentu a czas nam ucieka, dlatego należy zadbać o dobre planowanie.

  Najważniejszym dokumentem, jaki należy przygotować, jest oczywiście wniosek o kredyt hipoteczny, nie jest on jednak szablonowy i każdy bank ma swoją wersję. Dodatkowo trzeba zadbać o szereg innych dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku, tak aby potwierdzić wszelkie dane w nim zawarte.

  Dokumenty osobowe dla obywatela Polski

  Rutynowo w każdym banku, w którym ubiegamy się o kredyt, należy przedstawić dokumenty osobowe przedstawiające dane wnioskodawców i uwiarygadniacie ich tożsamość:

  • dowód osobisty
  • drugi dokument ze zdjęciem np. prawo jazdy lub paszport Istotną grupę dokumentów stanowią dokumenty określające sytuację prawną kredytobiorcy, zaliczamy do nich między innymi:
  • skrócony akt małżeństwa
  • dokument sądowy potwierdzający rozwód
  • akt notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową
  • orzeczenie sądu potwierdzające zasądzone alimenty
  • akt urodzenia dziecka

  Należy podkreślić, iż banki mają różne wymagania wobec kredytobiorców, nie w każdym banku będziemy potrzebować wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, niektóre z nich mają uproszczone wymogi dokumentacyjne.

  Dokumenty osobowe dla obywatela Polski pracującego za granicą oraz obcokrajowców

  O kredyt hipoteczny w banku działającym na rynku polskim może się starać nie tylko obywatel Polski, ale również obcokrajowiec, który mieszka na stałe w naszym kraju czy obywatel Polski pracujący za granicą. Jeżeli mowa o wymogach dokumentacyjnych to będą się jednak miedzy sobą różnić dla każdych z wyżej wymienionych przypadków. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej wymaganych przez banki:

  Dokumenty osobowe dla obywatela Polski, pracującego za granicą:

  • paszport
  • drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  • potwierdzenie stałego pobytu za granicą
  • zezwolenie na pracę
  • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowe

  Dokumenty osobowe dla obcokrajowców:

  • paszport
  • drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  • potwierdzenie stałego pobytu za na terytorium Polski
  • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowe

  Podobnie jak w przypadku obywatela Polski, dodatkowo w obu przypadkach będą wymagane dokumenty określające status prawny wnioskodawcy, czyli może to być orzeczenie sądu potwierdzające rozwód, zasadzone alimenty albo akt notarialny określający rozdzielność majątkową.

  Kredyty hipoteczny - dokumenty dotyczące zdolności kredytowej

  Kolejno należy przedstawić dokumenty, które mają na celu zweryfikowanie naszej zdolności kredytowej. Dokumenty te należy różnicować ze względu na źródło otrzymywania dochodu. Należy podkreślić, iż nie wszystkie banki będą miały takie same wymogi formalne, stąd warto to brać pod uwagę przy wyborze banku, w którym chcemy się ubiegać o kredyt. Jakie dokumenty będą wymagana przy szacowaniu zdolności kredytowej? Poniżej postaramy się przybliżyć listę najważniejszych dokumentów, o które może poprosić nas bank:

  Zatrudnienie na umowę o pracę:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wypełnione przez pracodawcę
  • deklaracja o przedłużeniu zatrudnienia w przypadku umów o pracę na czas określony
  • świadectwo pracy lub umowa o pracę
  • deklaracja podatkowa za ostatni rok podatkowy
  • wyciągi z banku potwierdzające wpływ wynagrodzenia

  Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej tj. umowa zlecenie / umowa o dzieło:

  • umowa o zatrudnieniu
  • oświadczenie o dochodach
  • deklaracja podatkowa za ostatni rok podatkowy

  Emeryci i renciści:

  • dokument potwierdzający otrzymane świadczenie
  • dokument potwierdzające wpływ świadczenia

  Szukasz kredytu? Sprawdź, jak możesz zaoszczędzić!

   Przykład reprezentatywny
   Przedstawiona symulacja została przygotowana na podstawie aktualnych danych banków oraz informacji podanych przez Klienta. MultiKredyt nie ponosi odpowiedzialności za błędy obliczeniowe, zmiany w danych banków, o których nie zostało powiadomione, oraz błędy spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych informacji. Oferty kredytów przygotowane przez banki mogą różnić się od przedstawionych powyżej wyników. Symulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

   Potrzebujesz inną ofertę? - wprowadź parametry kredytu

   Kredyty hipoteczny - dokumenty dotyczące zdolności kredytowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą

   Kredyt hipoteczny jest również dostępny dla osób, które poprowadzą własną działalność gospodarczą, dzięki temu ich dochody są wliczane do oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Niestety jeżeli mowa o wymogach dokumentacyjnych, proces w tym przypadku jest bardziej skomplikowany i czasochłonny, wymaga bowiem dostarczenia większej ilości dokumentów.

   Prowadzenie działalności gospodarczej:

   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP-u,
   • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
   • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego,
   • zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami,
   • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z tytułu zobowiązań podatkowych,
   • deklaracja podatkowa za poprzedni rok obrotowy,
   • wyciągi z rachunku firmowego, najczęściej za okres 12 ostatnich miesięcy

   Kolejnym ważnym zestawem dokumentów, który osoba prowadząca działalności musi dostarczyć do banku to komplet dokumentów księgowych, zależy on od wybranej formy prowadzenia księgowości. Lista dokumentów będzie różna, w zależności od tego czy wybraliśmy prowadzenie pełnej księgowości, rozliczanie w formie podatku ryczałtowego, karty podatkowej albo Księgi Przychodów i Rozchodów.

   Dokumenty wymagane przy pełnej księgowości:

   • bilans oraz rachunek zysków i strat za poprzedni roku / dwa lata obrachunkowe
   • deklaracja podatkowa PIT albo CIT za poprzedni roku / dwa lata obrachunkowe z urzędowym poświadczeniem odbioru przez Urząd Skarbowy

   Dokumenty wymagane przy Księdze Przychodów i Rozchodów:

   • Księga Przychodów i Rozchodów za bieżący i poprzedni rok obrachunkowy
   • tabele amortyzacyjne za rok bieżący i poprzedni

   Dokumenty wymagane przy podatku ryczałtowym (ryczałt od przychodów ewidencyjnych):

   • deklaracja podatkowa PIT28 za poprzedni roku / dwa lata obrachunkowe z urzędowym poświadczeniem odbioru przez Urząd Skarbowy albo zaświadczenie o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie dwa lata potwierdzone przez Urząd Skarbowy
   • zaświadczenie o uzyskanych dochodach po opodatkowaniu za okres ostatnich 6 miesiącu
   • księga przychodów za okres bieżący

   Dokumenty wymagane przy karcie podatkowej:

   • kopia decyzji Urzędu Skarbowego o wymiarze karty podatkowej, czyli wysokości podatku płacone w danym roku.
   • deklaracja podatkowa za poprzedni roku / dwa lata obrachunkowe potwierdzona przez Urząd Skarbowy
   • zaświadczenie o uzyskanych dochodach po opodatkowaniu za okres ostatnich 6 miesiącu

   Warto wiedzieć...

   Pamiętajmy o dokładnym wypełnieniu wszystkich dokumentów, łącznie z podpisami uprawnionego biura rachunkowego lub osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości. Brak nawet jednego podpisu może wstrzymać weryfikację dokumentów w banku.

   Kredyty hipoteczny - dokumenty dotyczące nieruchomości

   Kolejnym dużym zestawem dokumentów, jaki musimy przygotować, są dokumenty związane bezpośrednio z celem kredytowania, czyli zakupem domu bądź mieszkania, budową domu, remontem a nawet zakupem działki budowlanej. Dokumenty, jakie musimy zgromadzić, zależą od rynku, na jakim chcemy dokonać zakupy, będziemy je różnicować w zależności czy zakup będzie się odbywał na rynku pierwotnym, czy wtórnym.

   Zakup domu bądź mieszkania z rynku pierwotnego:

   • odpis z księgi wieczystej
   • dokumenty potwierdzające warunku transakcji; umowa deweloperska, przedwstępna umowa deweloperska w formie notarialnej lub umowy cywilno-prawnej, lub umowa rezerwacyjna w formie cywilno-prawnej
   • umowa darowizny jeżeli była podstawą nabycia nieruchomości
   • potwierdzenie wpłaty wkładu własnego na rzecz sprzedającego
   • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie w przypadku zakupu mieszkania
   • potwierdzenie zakończenia robót budowlanych w przypadku zakupu domu, wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów
   • operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę

   Zakup domu bądź mieszkania z rynku wtórnego:

   • umowa przedwstępna podpisana ze sprzedawcą nieruchomości
   • odpis z księgi wieczystej
   • dokument potwierdzający prawo własności sprzedającego do nieruchomości
   • umowa darowizny jeżeli była podstawą nabycia nieruchomości
   • wycena nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego
   • zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z opłatami wystawione przez spółdzielnie lub wspólnotę mieszkaniową

   Budowa domu

   • numer księgi wieczystej działki gruntu,
   • aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów
   • operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego
   • umowa darowizny jeżeli była podstawą nabycia nieruchomości
   • ważną i ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę / decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności
   • kosztorys i harmonogram prac budowlanych
   • projekt budowlany oraz dziennik budowy, często tylko do wglądu Zakup działki budowlanej
   • umowa przedwstępna podpisana ze sprzedawcą działki
   • akt notarialny potwierdzający prawo własności do działki sprzedającego
   • odpis z księgi wieczystej działki budowlanej
   • aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów
   • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
   • dokument potwierdzający wpłatę wkładu własnego

   Remont:

   • odpis z księgi wieczystej
   • kosztorys prac budowlanych
   • wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego
   • pozwolenie na budowę jeżeli wymagają tego prace remontowe
   • projekt budowalny jeżeli wymagają tego prace remontowe

   Zanim przystąpisz do gromadzenia wszystkich dokumentów, musisz wiedzieć do jakiego banku/banków chcesz składać wniosek o kredyt. Niestety nie uda się przygotować jednego standardowego kompletu dokumentów i wysłać ich do wszystkich banków, niestety każdy bank często ma trochę innego wymogi, więc warto się najpierw z nimi zapoznać, zanim rozpoczniesz kompletowanie dokumentów.

   Warto wiedzieć...

   Gdy zabraknie w Twoim wniosku wymaganych dokumentów, bank poprosi Cię o ich uzupełnienie. Spowoduje to wydłużenie okresu ubiegania się o kredyt hipoteczny, który i tak jest już bardzo długi. Upewnij się, że przed złożeniem wniosku, posiadasz wszystkie wymagane dokumenty dla danego banku.

   Masz więcej pytań?

   Bezpłatnie przeprowadzimy Cię przez cały proces uzyskania kredytu hipotecznego. Zapraszamy do kontaktu.

   Dodano: 09.06.2021    |    Zaktualizowano: 13.10.2021

   Przeczytaj inne artykuły o podobnej tematyce

   Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa
   09 stycznia 2022

   Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa

   Wiele par o kredycie hipotecznym rozmawia jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, mnóstwo ruch taki rozważa w następstwie planowania wspólnej przyszłości jako małżeństwo. Stan cywilny: zamężna / żonaty - jak to rzutuje na kredyt?

   Pożyczka hipoteczna – kto może ją otrzymać? Pożyczka hipoteczna – kto może ją otrzymać?
   15 października 2021

   Pożyczka hipoteczna – kto może ją otrzymać?

   Zgodnie z definicją jest to pożyczka pieniędzy, która jest udzielana pod zastaw nieruchomości. Oznacza to zatem, że z takiej pożyczki może skorzystać każdy, kto jest właścicielem określonej nieruchomości. Z kolei pozyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel.

   Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego
   07 października 2021

   Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

   Dla wielu osób wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego to ważny cel, do którego dążymy przez wiele lat. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż myśl wieloletniego spłacania zobowiązania wobec banku dla nikogo nie jest pocieszająca. Z tego też powodu często warto decydować się na wcześniejszą spłatę zadłużenia. O czym jednak warto pamiętać? Czy wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego się opłaca?

   Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w 2023? Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w 2023?
   02 września 2021

   Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w 2023?

   W dzisiejszych czasach nie każdy jest w stanie odłożyć odpowiednią sumę pieniędzy, która pozwoli na pokrycie minimalnego wkładu własnego do kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Banki wymagają posiadania odpowiednich środków pieniężnych przez wnioskodawców, które są swego rodzaju zabezpieczeniem tego typu inwestycji. Kalkulator kredytu hipotecznego, który jest ogólnodostępny online, pozwala na orientacyjne wyliczenie kosztów oraz sprawdzenie, w jakiej wysokości wkład własny będzie wymagany do uzyskania finansowania przez bank.

   Rata równa czy rata malejąca, jaki warianty spłaty kredytu wybrać? Rata równa czy rata malejąca, jaki warianty spłaty kredytu wybrać?
   08 lipca 2021

   Rata równa czy rata malejąca, jaki warianty spłaty kredytu wybrać?

   Jakie raty proponują obecnie banki? Lepiej wybrać raty stałe czy malejące? Jakie są różnice tych dwóch sposobów spłaty kredytu? Sprawdź, co się bardziej opłaca!

   Koszty kredytu hipotecznego i koszty okołokredytowe Koszty kredytu hipotecznego i koszty okołokredytowe
   01 lipca 2021

   Koszty kredytu hipotecznego i koszty okołokredytowe

   Kredyt hipoteczny jest to zobowiązanie zaciągane na wiele lat, które na bardzo długi okres obciążą nasz budżet domowy. Jakie są rzeczywiste koszty kredyty? Co to jest oprocentowanie kredyty, a co to są koszty pozabankowe przy kredycie?